Е

е Ⅰ - е Ⅱ - еба - ебэджын - ебэкъуэн - ебэкӏын - ебэн - ебэнын - ебэун - ебгын - ебгъэин - ебгъукӏуэн - ебз - ебзеин - ебиин - еблэгъэн - ебыбылӏэн - егиин - егуэуэн - егугъун - егулӏын - егуоун - егупсысыжын - егупсысын - егуфӏын - егъащӏэрей - егъащӏи - егъэбэджын - егъэбэн - егъэблэгъэн - егъэгупсысын - егъэгъэщӏэгъуэн - егъэгъуэтын - егъэгъусэн - егъэджакӏуэ - егъэджэн - егъэжьапӏэ - егъэжьэжын - егъэжьэн - егъэзэгъын - егъэзэуэн - егъэзэшын - егъэзыгъэкӏэ - егъэзын - егъэзыпӏэ - егъэзыхыгъуэ - егъэкъун - егъэкӏын - егъэкӏуэкӏын - егъэкӏуэтэлӏэн - егъэкӏун - егъэлэлэхын - егъэлеикӏын - егъэлеин - егъэлеищауэ - егъэлеищэн - егъэлея - егъэлеяуэ - егъэлъагъун - егъэлъэкӏуэнын - егъэплъын - егъэпшынын - егъэпщэн - егъэпщӏын - егъэсэн - егъэтхьэлэн - егъэтын - егъэтӏылъэкӏын - егъэтӏылъэхын - егъэтӏысылӏэн - егъэуэлӏэн - егъэуэн - егъэувэлӏэн - егъэувэхын - егъэужьырын - егъэукӏуриехын - егъэукӏуриилӏэн - егъэфэн - егъэхуэхын - егъэхъуэпсэн - егъэхъулӏэн - егъэхъун - егъэхьын - егъэщӏэн - егъэщӏын - егъэщӏыпӏэ - егъэӏылъылӏэн - егъу - едэн - едэуэн - едэхэщӏэн - едэӏуэн - едэӏун - едыгъуэн - едысын - еджа - еджагъафэ - еджагъэшхуэ - еджакӏуэ - еджапӏэ - еджэгъуэ - еджэжын - еджэкӏэ - еджэн - еджэныгъэ - еджэрыкъуей - еджэцӏэ - едзэгъун - едзэкъэн - едзэкӏ - едзэкӏа - едзэкӏын - едзыгъуэ - едзылӏэн - едзын - едзыхын - ежэжьэн - ежэлӏэн - ежэн - ежэхын - ежьэжын - ежьэн (ожидать) - ежьэн (отправиться) - ежьу - ежьылӏэн - езы - езэгъажьэгъащӏэ - езэгъын - езэгъырабгъу - езэуэн - езэшыжын - езэшын - езыр-езыр - езыр-езыру - езыр-езырыгъэ - еигъэ - екун - екхъу - екъэрэгъулэн - екъуауэн - екъудеихын - екъузэкӏауэ - екъузэкӏын - екъузылӏэн - екъун - екӏэпцӏэ - екӏылӏэн - екӏуэлӏапӏэ - екӏуэлӏэкӏэ - екӏуэлӏэн - екӏуэтылӏэн - екӏуэщэн - екӏугъэ - екӏужын - екӏун - екӏурабгъу - елэжьын - елэн - елыркъэш - елъапсэуэн - елъапсэӏэн - елъэбэкъуэн - елъэкӏуэнын - елъэн - елъэпэкӏэуэн - елъэпэуэн - елъэсэхын - елъэтэхын - елъэфэжьэн - елъэфэхын - елъэфылӏэн - елъэшэуэн - елъэщэкӏын - елъэӏун - елъытыгъэ - Елъыхъуей - емлыч - емыгугъуу - емыгупсысыжу - емыджа - емыжьэхауэ - емыкӏу - емылыдж - емынэ - емыувэлӏэн - енэб - енэгуеигъуэ - енэгуеин - енэкӏэуэн - енэпэфэуэн - енэцӏын - ентӏыр - еныкъуэкъун - епэгэкӏын - епэгъуэгъуэхын - епэзэзэхын - епэмын - епэр - епэсын - епэщӏэуэн - епкӏэн - епкӏэхын - еплъэкӏуэн - еплъыкӏэ - еплъын - еплъыхын - епсэлъэн - епсэлъыхъуэн - епсыхын - епха - епхын - епхъуэн - епцӏыжакӏуэ - епщэбэуэн - епщэн - епщыкӏубланэ - епщылӏэн - епщыхын - епщӏылӏэн - епщӏын - епыджын - епӏэжьэжьын - епӏэскӏун - епӏэстхъын - ерагъ - ерагъпсэрагъыу - ерагъыу - ержыб - ермэлы - Ермэлыхьэблэ - Ерокъуэ - еру - ерыхь-ерышх - ерыщ - ерыщагъ - ес - есэжын - есэмэркъэун - есэн - ЕсэнтӀыгу - есэп - есын - етэн Ⅰ - етэн Ⅱ - ету - етхъулӏэн - етхъухын - етхьэгъэпцӏэкӏын - етхьэусыхылӏэн - етыжын - етын - етӏанэгъэ - ЕтӀэкъуэ - етӏэхъун - етӏуанэ - етӏыргун - етӏысэкӏын - етӏысэхын - етӏысылӏэн - еуэ - еуэжын - еуэлӏэн - еуэн - еуэхын - еубзэн - еувэкӏын - еувэлӏэжын - еувэлӏэн - еудэкӏын - еудэлӏэн - еудыхын - еужьэрэкӏын - еужьырын - еулэлэхын - еупсэн - еупсэхын - еупсеин - еупхъун - еупцӏын - еупщӏэтэхын - еупщӏэхын - еупщӏыжын - еупщӏын - еусэн - еутакӏуэ - еутхын - еутын - еутӏыпщауэ - еутӏыпщэхын - еутӏыпщын - еухылӏэн - еущиен - еущын - ефа - ефакӏуэ - ефэн - ефэнды - ефэрей - ефэхъуэхын - ефиин - ефтырын - ефыгъуэн - ефыгъулӏэныгъэ - ефӏэкӏын - ефӏыжын - ефӏын - ехыгъуэ - ехыжын - ехын - ехыпӏэ - ехуэхын - ехужьэн - ехузылӏэн - ехухын - ехъуэн - ехъуэнын - ехъуэпсэн - ехъуэршэрэкӏын - ехъуэхъун - ехъулӏэн - ехъулӏэныгъэ - ехъумпӏын - ехъун Ⅱ - ехьэжьэн - ехьэкъун - ехьэлӏа - ехьэлӏэн - ехьэхын - ехьэхуэкӏуэн - ецӏэцӏэн - ечэнджэщын - еша - ешэкӏын - ешэлӏэн - ешэрыуэн - ешэхын - ешкӏурэхын - ешхэ-ефэ - ешхыдэн - ешхын - ешын - ешыхьэкӏын - ещанэ - ещэкӏуэн - ещэн (удить) - ещэн (продать) - ещтылӏэн - ещхь - ещхьэщыкӏуэн - ещӏакӏуэ - ещӏэн Ⅰ - ещӏэн Ⅱ - ещӏыбэуэн - еӏэбэлъэбын - еӏэбын - еӏэзэкӏын - еӏэзэн - еӏэзэщӏэжын - еӏэн - еӏэщхьэуэн - еӏеекӏуэн - еӏуэн - еӏуэтэлӏэн - еӏуэтэн - еӏулӏын - еӏунщӏын - еӏущэщэн