Хь

хьэ Ⅰ - хьэ Ⅱ - хьэбдзэжьей - хьэбз - хьэбзэгу - хьэблэ - хьэбыршыбыр - хьэбыхъу - хьэв - хьэвэ - хьэвшыр - хьэгъасэ - хьэгъуэлӏыгъуэ - хьэдэ - хьэдэгъуэ - хьэдэгъуэдахэ - хьэдэджадэ - хьэдэщӏэлъхьэ - хьэдрыхэ - хьэджэш - хьэдзэ Ⅰ - хьэдзэ Ⅱ - хьэдзыгъуанэ - хьэжэбажафэ - хьэжэбажащэ - хьэжэбажэ - хьэжэпхъажэ - хьэжмэстафэ - хьэжрэт - хьэжсарыкъ - хьэжцӏырцӏыр - Хьэжы-Исхьэкъ къуажэ - хьэжыгъэ - хьэжын - хьэжькурий - хьэзэнтхъ - Хьэзей - хьэзыр - хьэзырын - хьэиуэ - хьэку - хьэкущхьэ - хьэкъу - хьэкъужь - хьэкъурт - хьэкъущыкъу - хьэкӏэ - хьэкӀэзэпх - хьэкӏэкхъуэкӏэ - хьэкӏэн - хьэкӏэпыч - хьэкӏэсу - хьэкӏэтеуэ - хьэкӏэхукӏагъэ - хьэкӏэхукӏэ - хьэкӏэхупс - хьэкӏуэн - хьэл - хьэл-щэн - хьэлэл - хьэлэмэт - хьэлэч - хьэлу - хьэлывэ - хьэлыгъу - хьэлыуэ - хьэлъакъуиплӏу - хьэлъэ - хьэлъэхулъэ - хьэлъэхь - хьэлъэӏэт - хьэм - хьэмаскӏэ - хьэмэ - хьэмэм - хьэмбрэбову - хьэмбылу - хьэмдэч - хьэмкӏэн - хьэмкӏутӏ - хьэмкӏутӏей - хьэмлашкӏуэ - хьэмпав - хьэмфӏанэ - хьэмцӏыракӏэ - хьэмцӏыракӏэкхъуэ - хьэндридзэл - хьэндырабгъуэ - хьэндыркъуакъуэ - хьэнтхъупс - хьэнцэ - хьэнцэгуащэ - хьэнцейгуащэ - хьэнш - хьэншакъ - ХьэпащӀей - хьэпэщыпхэ - хьэплъ - ХьэпцӀей - хьэпцӏий - хьэпшып - хьэпшыпылъэ - хьэпшыпыщэ - хьэпшыр - хьэпщхупщ - хьэпӏацӏэ - хьэрэ - хьэрэкӏытӏэ - хьэрэм - хьэрэмотӏ - хьэрэмыгъэншэ - хьэргъэшыргъэ - хьэргъэшыргъэщӏ - хьэрф - хьэрхуэрэгъу - хьэрхуэрыгъэ - хьэрхьуп - хьэрш - хьэрыхъуджэш - хьэрычэт - хьэсапкъэ - хьэсэ - хьэсэбэкъу - хьэсытэ - хьэтиякӏуэ - хьэтхауэ - хьэтыкъ - хьэтыкъуей - хьэтыр - ХьэтӀохъущыкъуей - хьэуазэ - хьэуэ - хьэудз - хьэулеин - хьэулей - Хьэусей - хьэфэ - хьэфэтегъэкӏ - хьэфцыху - хьэху - хьэхуэгъу - хьэхуншэ - хьэхъу - хьэцэпэцэ - хьэцыбанэ - хьэцыпэ - хьэшыр - хьэщ - хьэщхьэрыӏуэ - хьэщыкъ - хьэщӏагъэ - хьэщӏэ - хьэщӏэщ - хьэӏуей - хьэӏуцыдз - хьэӏуцӏацӏэ - хьей - хьейнапэ - хьет - хьеуан - хьын (нести) – хьын (ноша)