Ху

-ху - ху - хуабагъ - хуабагъэ - хуабэ - хуабэубыдын - хуабей - хуабжь - хуабжьагъ - хуабжьу - хуарзэн - хуэарэзын - хуэгузэвэн - хуэгуфӏэн - хуэгъэгъун - хуэгъэзэн - хуэгъэлъэгъуэн - хуэгъэпса - хуэгъэпсын - хуэгъэса - хуэгъэувын - хуэгъэфэщэн - хуэгъэхуэбэн - хуэгъэхьэзыр - хуэгъэхьэзыра - хуэгъэхьэзырын - хуэдэ - хуэдэн Ⅰ - хуэдиз - Хуэдз - хуэжэн - хуэжыӏэщӏэн - хуэзэн - хуэзэшын - хуэкӏуэн - хуэлӏэн - хуэмэхуэн - хуэмыху - хуэныкъуэн - хуэпэж - хуэпэжын - хуэпэжыныгъэ - хуэпэн - хуэпщэфӏэн - хуэрэджэ - хуэсакъын - хуэсакъыу - хуэтхэн - хуэтхын - хуэунэтӏын - хуэухуэн - хуэфэщэн - хуэфӏ - хуэхъун - хуэш - хуэшэчын - хуэщыпкъэ - хуэщыпкъэн - хуэщыпкъэныгъэ - хуэщӏа - хуэщӏын Ⅲ - хуэӏэжьлъэжьын - хуэӏэзэ - хуэӏуэхун - хуэӏухуэщӏэ - хугу - хуегъэхьын - хуеджэн Ⅰ - хуеджэн Ⅱ - хуеин - хужь - хужьыгъэ - хузэгъэпэщын - хузэфӏэкӏын - хуит - хуитыныгъэ - хулъэ - хун - хунэгъэсын Ⅰ - хунэсын - хупхъэ - хупцӏынэ - хущхъуэ - хущытын - хущӏэкъун - хущӏыхьэн