Н

-нж - -нтӏэ - набдзэ - набдзэсырыху - набжьэ - нагъыху - нагъыщэ - нагъуэ - накъыгъэ - накӏэ - нал - налкъут - налкъутналмэс - налмэс - налъэ - нанэ - нану - напэ - напэкӏуэцӏ - напэншэ - напэтех - напэӏэлъэщӏ - напӏэ - напӏэзыпӏэ - нарт - Нарткъалэ - нартсанэ - нартыху - нары - насып - насыпыншэ - насыпыфӏэ - натӏэ - нау - нафӀэ - нахуэ - нащэ - нащэбэгу - нащхъуэ - наӀуэ - нэ - нэбажэ - нэбгъэф - нэбжьыц - нэблагъэ - нэгей - нэгу - нэгъэсауэ - нэгъэсын - нэгъуэщӏ - нэгъуджэ - нэгъуей - Нэгъужьхьэблэ - нэджэӏуджэ - нэджыдж - нэжэгужэ - нэжьгъущӏыдзэ - нэз - нэку - нэкулъ - нэкӏутӏэ - нэкӏущхьэ - нэмэз - нэмыплъ - нэмыс - нэмысыншэ - нэмысыфӏагъэ - нэмыщӏ - нэншэ - нэпкъ - нэпкъыжьэ - нэплъэгъуэ - нэпс - нэпсей - нэпсеягъэ - нэрыбгэ - нэрынэ - нэрыплъэ - нэрыӏэзэ - нэс - нэсыжын - нэсын - нэтын - нэужь - нэф - нэфӏ - нэфӏэгуфӏэ - нэхей - нэху - нэхуагъ - нэхулъэ - нэхулъэфӏ - нэхунэ - нэхущ - нэхъ - нэхъыбэ - нэхъыжь - нэхъыфӏ - нэхъыфӏыжу - нэхъыщхьэ - нэхъыщӏэ - нэхъуеиншэ - нэхьэсын - нэцӏэӏуцӏэ - нэчыхь - нэщанэ - нэщэнэ - нэщхъеигъэ - нэщхъей - нэщхъыфӏагъэ - нэщхъыфӏэ - нэщӏ - нэщӏащэ - нэщӏэпкӏэ - нэщӏын - нэщӏысын - нэӏэ - нэӏу - нэӏуасэ - нэӏурыдзэ - нобэ - нобэрей - номин - нтӏэ - нур - ныбаблэ - ныбажэ - ныбэ - ныбэрицӀэ - Ныбэрнэгъуей - ныбгъуэ - ныбжь - ныбжьэгъу - ныбжьрей - нывэ - ныджэ - ныкъуэ - ныкъуэвэ - ныкъуэдыкъуагъэ - нып - нысашэ - нысащӏэ - нысэ - ныуэ - нышэдибэ