Щ

- -щэ - щабэ - щагъэ - щай - щакӏуэ - щанэ - щапхъэ - щапӏэ - щауэ - щауэгъу - щауэкъуэт - Щачэ - щащыху - щэ Ⅰ - щэ Ⅱ - щэ Ⅲ - щэбэт - щэджащэ - щэжын - щэкӏ - щэкӏуэн - щэн (продавать) - щэн (манеры) - щэнхабзэ - Щэныбей - щэныфӏэ - щэращ - щэтэн - щэху - щэху-щэж - щэхуакӏуэ - щэхун - щэхуу - щэӏун - щибгъу - щимэ - щитӏ - щиху - щоджэн - щолэхъу - щомыщ - щтамылэ - щтауч - щтэгъуэ - щтэн (брать) - щтэн (пугаться) - щтырыгъу - щхъырыб - щхъыщхъ - щхъыщхъын - щхъуантӏагъэ - щхъуантӏэ - щхъуэ Ⅰ - щхъуэ Ⅱ - щхъуэжь - щхъуэкӏэплъыкӏэ - щхъуэмч - щхъухь - щхъухьпсыхь - щхьа - щхьагъ - щхьэ - щхьэгурахъэ - щхьэгъавэ - щхьэгъакъэ - щхьэгъэ - щхьэгъэрыт - щхьэгъубжэ - щхьэгъубжэӏупӏэ - щхьэгъусэ - щхьэжагъуэ - щхьэзыфӏэфӏ - щхьэкъуэсэ - щхьэкъутэ - щхьэкӏэ Ⅰ - щхьэкӏэ Ⅱ - щхьэл - щхьэлажьэ - Щхьэлахъуэхьэблэ - Щхьэлыкъуэ - щхьэмыж - щхьэнтэ - щхьэпажэ - щхьэпэджэн - щхьэпэлъагэ - щхьэпэлъахъшэ - щхьэпэн - щхьэпс - щхьэпсыншэ - щхьэпсырых - щхьэпыщӏэ - щхьэрыгъын - щхьэрыуэн - щхьэрыутӏыпщ - щхьэрыхь - щхьэтхъпэтхъ - щхьэуэ - щхьэусыгъуэ - щхьэфӏэх - щхьэх - щхьэхэпцӏапцӏэ - щхьэхын - щхьэхынагъ - щхьэхынэ - щхьэхуещэ - щхьэхуитыныгъэ - щхьэхупцӏапцӏэ - щхьэхъу - щхьэхъурыфэ - щхьэхьу - щхьэц - щхьэцпэщтэ - щхьэцхьэху - щхьэщыж - щхьэщытын - щхьэщӏыдзэ - щхьэӀу - щы - щыблэ - щыблэдыуэ - щыгу - щыгугъын - щыгъэгъуэзэн - щыгъэтын - щыгъэуэн - щыгъын - щыгъынкӀэрынэ - щыгъыныхь - щыгъуазэ - щыгъуэзэн - щыгъуэн - щыкъу Ⅰ - щыкъу Ⅱ - щылъху - щылъхуншэ - щылъын - щым - щымын - щын - щынабгъэ - щынэ - щыпэ - щыпкъэ - щыпсэун - щыпхэн - щысхь - щысхьын - щысын - щытхъу - щытыкӏэ - щытын - щытӏэгъэн - щыуагъэ - щыуэн - щыхуэ - щыхь - щыхьэр - щыхьэт - щыхьыбжьэ - щыщын Ⅰ - щыӏэн