Т

таж - танэ - таурыхъ - таучэл - тафэ - тахътэ - тэджын - тэмакъ - тэмакъкӏэщӏ - тэмэм - тэмэму - тэн - Тэн - тэрэз - тэрмэш - Тэрч - Тэхъухьэблэ - тебэ - тебэубыд - тегъэпсапӏэ - тегъэувапӏэ - тегъэщхьэрыукӏын - тедзэгъуэ - тедзэн - тезыр - текӏалъэ - текӏуэныгъэ - телъафэ - телъэтын - телъхьэ - телъхьэпӏэ - телъыджэ - телъын - телъыпӏэ - тенэч - тенджыз - теплъэ - теплъэгъуэ - тепсэлъыхьын - тепхъуэ - тепщэ - тепщэгъуэ Ⅰ - тепщэгъуэ Ⅱ - тепщэныгъэ - тепщэч - тепыӏэн - тепӏэн - тесэн - тет - тетхыхьын - тетын - теуэгъуэ - теуэн - теувапӏэ - теувыӏэн - теухуэн - техын - техьэ-текӏ - тешхыдыхьын - ткӏий - ткӏуанэ - ткӏуэпс - токъмакъ - топ - трамэ - тумэ - тумэн - тутей - тутнакъ - тутын - тхакӏуэ - тхэн - тхэпкъ - тхы - тхыбзэ - тхыбыӏу - тхыгъэ - тхыдэ - тхылъ - тхылъыбзэ - тхылъылъэ - тхылъымпӏэ - тхылъымпӏэпс - тхын - тхыпкъылъэ - тхыцӏэ - тху - тхуей - тхъапӏэ - тхъэгъуэ - тхъэн - тхъу - Тхьастыкъуей - тхьэ - тхьэв - тхьэгъэгурым - Тхьэгъэлэдж - тхьэгъу - тхьэгъуш - тхьэджэд - тхьэкӏумэ - тхьэкӀумэкӀыхь - тхьэкӏумэкӏыхьпащӏэ - тхьэкӀумэкӀыхьудз - тхьэкӏумэӏупс - тхьэлъанэ - тхьэлъэӏупӏэ - тхьэмадэ - тхьэмахуэ (воскресенье) - тхьэмахуэ (неделя) - тхьэмбыл - тхьэмбылыфэ - тхьэмпэ - тхьэмщӏыгъу - тхьэмщӏыгъуныбэ - тхьэмыщкӏэ - тхьэрыкъуэ - тхьэрыкъуэф - тхьэусыхэ - тхьэщӏэпс - тхьэщӏэпсылъэ - тхьэӏухуд - тыгъэ - тыкуэн - тыкъуэнагъ - тын - тынш - тыншу - тырку - тырнауш