Корреляция "бж" - "дж"

бжэмышх - джэмышх
бжэн - абаз. джьма (джь=бж, м=н) - коза
бжор - джор
бжьыны, бжьын - абаз. джьымщы́ - лук (джь=бжь, м=н), абх. аџьымшьы - лук (џь=бжь, м=н)
бжьыныф // бжьыныху - абаз. джыш - чеснок (дж=бжь, ш - белый) - абх. аџыш - чеснок (џ=бжь, ш - белый)
абаз. щыбжьа́н - полдень (бжь - половина) - абх. шьыбжьон - полдень (бжь - половина) - щэджагъу / шэджагъуэ