Б

[b]

ба - Бабыгуей - бабыщ - бадзэ - бадзэгъалӀэ - бадзэнэф - бадзэуэгъуэ - бажэ - бажэкӀэ - бажэфэ - балигъ - балигъыдзэ - балией - балиипкъ - балий - балийӏэрысэ - Балъкъ - бамэ - бампӏэ - банапцӏэ - банэ (колючка) - банэ (борьба) - Банэхэс - Банокъуэ хьэблэ - баринэ - басмэ - батыр - Батырдэгу хьэблэ - бахъэ - Бахъсэн - бацэ - баш - бащэ - бащлъыкъ - бащырыбэ - бащӀэ - баӀуэ - бэ - бэв - бэвагъ - бэвыгъэ - бэгыгъэ - бэгын - бэгу - бэгъащӀэ - бэгъуэн - бэдрэжуз - бэдж - бэджэнд - бэджынэ - бэджыхъ - бэзэр - бэзэрхэкӏ - бэкхъ - бэкхъын - бэкъу - бэкъуэн - бэлагъ - бэлацэ - бэлэрыгъын - бэлыджэ - бэлыхь - бэлъто - бэлътоку - бэмпӏэгъуэ - бэмпӏэн - бэн - бэнакӀуэ - бэнэн - бэракъ - бэрэ - бэрэжьей (бузина) - бэрэжьей (среда) - бэрэскӀэжьей - бэрэскӀэшхуэ - бэрэтӏинагъуэ - бэсхэгъ - бэуэн (дышать) - бэуэн (целоваться) - бэуэщие - Бэчмырзей - бэшх - бэщмакъ - бэяу - бэяун - бэӀутӀэӀу - бэӏутӏэӏуншэу - бганэ - бгы Ⅰ - бгы Ⅱ - бгыкъу - бгылъэ - бгынэжын - бгынэн - бгынтӏэ - бгыпэ - бгырыпх - бгырыпхыщхьэ - бгырыс - бгыщхьэ - бгыщӀэ - бгъантӏэ - бгъащхъуэ - бгъэ Ⅰ - бгъэ Ⅱ - бгъэ Ⅲ - бгъэ- (приставка) - бгъэбз - бгъэгу - бгъэгулыбэ - бгъэгущталъэ - бгъэдэ- - бгъэдэкӀыжын - бгъэдэкӀын - бгъэдэлъэдэн - бгъэдэлъын - бгъэдэсын - бгъэдэтын - бгъэдыхьэкӏэ - бгъэдыхьэн - бгъэдэхьэпӀэ - бгъэжып - бгъэжь - бгъэлыбэ - бгъэлыгубэ - бгъэн - бгъэныщхьэ - бгъу - бгъуанэ - бгъуэ - бгъуэнщӏагъ - бгъузэ - бгъунж - бгъурыбгъу - бгъуфӏэ - бдзантхьэ - бдзапцӏэ - бдзэ - бдзэжьей - бдзэжьеящэ - бдзэкъунтх - бдзэху - бдзы - бдзыкъу - бей - бел - белджылы - белхьэкхъуафэ - берычэт - беслъэн - беслъэней - Бешкъэзакъхьэблэ - бещтоужь - бжаблэ - бжэ - бжэгъу - бжэкъу - бжэмышх - бжэн - бжэндэхъу - бжэнтхьэху - бжэӏупэ - бжэӏут - бжей - бжор - бжы - бжыгъэ - бжын - бжыхь - бжьабэ - бжьагуэ - бжьакъуэ - бжьамий - бжьапцӀэ - бжьахъуэ - бжьаӀуэ - бжьэ (рог) - бжьэ (пчела) - бжьэдыгъу - Бжьэдыгъу къалэ - бжьэдыгъубзэ - бжьэпэ - бжьэпщ - бжьэф - бжьэхуц - бжьиз - бжьо - бжьы - бжьыбжьын - бжьыгъэ - бжьыдзэ - бжьын - бжьыныху - бжьыныху-шыгъу - бжьыпэ - бжьыфӏагъэ - бжьыфӀэ - бжьыхьэ - бжьыхьэсэ - бзагуэ - бзагуэбзэ - Бзагуэкыт - бзаджагъэ - бзаджащӀэ - бзаджэ - бзакӀуэ - бзэ - бзэгу - бзэгубгъу - бзэгузехьэ - бзэгукӀэ - бзэгупэ - бзэгурафэ - бзэгурэф - бзэгухь - бзэгуцэ - бзэмыӀу - бзэн - бзэпс - бзэрабзэ - бзэхабзэ - бзэхын - бзэщӀэныгъэ - бзеин - бзииху - бзий - бзиху - бзу - бзудэгу - бзукӀэплъ - бзупагуэ - бзуубыд - бзуужь - бзуупцӀэ - бзуущхъуэ - бзухьэгуагуэ - бзушыр - бзы - бзыгъэ - бзылъхугъэ - бзын - бзыпхъэ - бзыхьэхуэ - бий - благъэ - благъэу - благъуэ - бланагъэ - бланэ - блашэ - блащхъуэ - блэ Ⅰ - блэ Ⅱ - блэ Ⅲ - блэгын - блэгу - блэгущӀэ - блэгъэкӀын - блэгъу - блэдзын - блэжын - блэкъэб - блэкӀа - блэкӀын - блэлъэтыкӀын - блэлъэтын - блэн - блэплъын - блэр - блэрыблэ - блэудз - блэутӀыпщыкӀын - блэхун - блэшэгъэфӏэӏу - блэшын - блэшыр - блы - блын - блыпкъ - блырыбл - блыщхьэ - бов - боз - борэн - борш - бостей - Ботэщей - бохуцей - бохъшэ - бохъу - бру - брул - бурш - бу - буун - быбын - быдапӏэ - быдэ - быдз - быдзафэ - быдзыпэ - быдзышэ - былым - былымыл - былымыщхьэ - былътырыку - бын - бынжэ - бынунэ - быныбэ - быргуэ-быргуэ - бырсыр - бырыбын - бысым - бысымгуащэ - бытыр - Бытырбыху - быфэкъуэ - быхъу