Къ

къабзэ - къабзэу - къабзий - къабыл - къаз - къазмакъ - къазудз - къайгъэ - къакъырэ - къалащхьэ - къалэ - Къалэжь - КъалэкӀыхь - къалэм - къалэн - къалэшхуэ - къалмыкъ - къамэ - къамыл - Къамылыкъуэ - къамышы - къан - къандзэгу - къанжэ - къанжэлъахъэ - къанзидзэ - къантэлоужь - Къаншыуей - къаплъэн - къапхъэн - къарэ - къарэдае - къарэкъамыл - къару - къарууфӏэ - къат - къатыр - къаугъэ - къауц - къафэ - Къашэжхьэблэ - къашыргъэ - къащхъуэ - къащыкъ - къэб - Къэбэрдей - къэбыстэ - къэбыфэ - къэбышкӏий - къэвэн - къэгупсысын - къэгъэвэн - къэгъэделэн - къэгъэзэжын - къэгъэлъэгъуэн - къэгъэнэн - къэгъэпцӏэн - къэгъэщӏын - къэгъуэтын - къэджэдыхьын - къэжэн - къэжэр - къэзакъ - къэзаншей - къэзэр - къэзэун - къэкхъун - къэкъуэлъэн - къэкӏыгъэ - къэкӏын - къэкӏуэн - къэкӏухьакӏуэ - къэкӏухьын - къэлэжьын - къэлэм - къэлэр - къэлэрдэгу - къэлъагъун - къэлъэгъуэн - къэлъэтэжын - къэлъэтэн - къэлътмакъ - къэлъхун - къэлъыхъуэн - къэмышэ - къэнэн - къэнжал - Къэнокъуей - къэп - къэплъэн - къэпсэлъэн - къэптал - къэпщытакӏуэ - къэрабэ - къэрабгъэ - къэрал - къэралыгъуэ - къэрэгъэш - къэрэгъул - къэрэкъурэ - къэрэндащ - къэрэндащылъэ - къэрэшей - къэрмэфибл - къэс - къэскӏэн - къэсыжын - къэсын - къэтэджын - къэтхыжын - къэтын - къэтӏэпӏын - къэуат - къэуэн - къэубыдагъащӏэ - къэубыдын - къэувыӏэн - къэукъубиин - къэухын - къэухъуреихьын - къэухь - къэуц - къэушын - къэфэн - къэхужын - къэхутэн Ⅰ - къэхутэныгъэ - къэхухьын - къэхъукъащӏэ - къэхъун - къэхьэуэ - къэхьпэ - къэхьын - къэцӏыхужын - къэшэгъуэ - къэшэн - къэшэчын - къэшын - къэщэхун - къэщтэн Ⅰ - къэщтэн Ⅱ - къэщӏэжын - къэщӏэн - къэӏуэтэн - къэӏуэхун - къебжэкӏ - къеблэгъэн - къегъэджэрэзэкӏын - къегъэлъагъун - къегъэхъулӏэн - къегъэхьын - къеджэн Ⅰ - къеджэн Ⅱ - къежьапӏэ - къезэгъырабгъу - къей - къелын - къелъэхъшэхын - къеплъын - къепсэпсэуэн - къепсын Ⅱ - къесын - къетыжын - къетын - къеуэн - къеубзэн - къехъун - къехьэлъэкӏын - къигъэсыкӏын - къиин - къикӏын - къилъхьэн - къилъын - къитхъ - къитхъын - къихыжын - къихын - къичыжын - къишын - къом - кърикӏуэн - къру - къыбгъэдыхьэн - къыгурымыӏуэн - къыгурыӏуэн - къыдэгъэж - къыдэкӏагъащӏэ - къыдэх - къыдэхуэгъуэ - къыдэхуэн Ⅱ - къыдэхъун - къыдэӏэпыкъун - къыдыр - къыжыӏэн - къызэрыгуэкӏ - къызэрымыкӏуэ - къыздэщтэн - къызыхуэтыншэ - къызыщыгъэхъун - къыкъ - къыкъуэкӏын - къыкӏуэцӏыгъэджэрэзыкӏын - Къылышбий хьэблэ - къыпэщылъын - къыпэщытын - къыпцӏэ - къыпцӏей - къыр - къырпсыхэуэ - къыртӏ - Къырым - къырымщокъал - къыу - къыуц - къыфӏэгъэнэн - къыфӏэщӏын - къыфӏэӏуэхун - къыхэгъэща - къыхэхын - къыхэщхьэхукӏын - къыхуэвэн - къыхуэхъун - къыхуэхьын - къыхуэщӏэн - къыхуэщӏын - къыхухэхын - къыцэ - къыщ - къыщалъхуа - къыщыкӏын - къыщыхъун - къыщыщӏидзын - къыщӏэкӏын - къыщӏэныжын - къыщӏэшын Ⅰ - къыщӏэшын Ⅱ - къыщӏыхьэн